Verhuur regels  |   BrickMix huren  |   XXL softbricks huren  |   Retourlabel bestellen                         authorized partner of 3DSUPERCARBRICKS ᐒ

Brickmix huurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden Bouwsteenwinkel

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
verhuurde zaken: de zaak of zaken die onderwerp is / zijn van de huurovereenkomst;
huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
verhuurder: Bouwsteenwinkel;
schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging of vermissing van de verhuurde zaken of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van reiniging, vervanging en reparatie van de verhuurde zaken en de derving van huurinkomsten.
 • met of door de verhuurde zaken aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder aansprakelijk is.
gebruiker: een ieder die gebruik maakt de verhuurde zaken terwijl de zaken onder de hoede zijn van de huurder.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, de duur van de huur en de verhuurde zaken
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode, het tarief en de verhuurde zaken zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan de verhuurde zaken later te retourneren. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de verhuurde zaken heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode
Huurder verplicht zich de verhuurde zaken uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt naar verhuurder terug te sturen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode
Indien de verhuurde zaken niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de verhuurde zaken direct terug te vorderen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de verhuurde zaken weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 100,00 per dag boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 100,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijnen het gevolg is van overmacht.

Artikel 4: Transport van de verhuurde zaken
4.1 Verhuurder verzorgt het transport van de verhuurde zaken.
4.2 Huurder zorgt ervoor dat de verpakking voor de retourzending minstens zo deugdelijk is als deze bij ontvangst was.
4.3 Huurder is verplicht om de verhuurde zaken op het tijdstip dat is overeengekomen transport klaar te hebben staan. Indien de verhuurde zaken niet tijdig transport klaar staan en verhuurder daardoor niet direct op het afgesproken tijdstip kan aanvangen met het transport, worden de kosten voor het oponthoud in rekening gebracht bij huurder, met een minimum van € 75,-.

Artikel 5: Annulering
Bij annulering gelden de volgende regels:

 • tot 10 werkdagen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden geen kosten in rekening gebracht;
 • vanaf 10 werkdagen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst tot de ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht;
 • op de ingangsdatum van de huurovereenkomst zelf wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

Artikel 6: Betaling
6.1 Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, voorafgaand aan de huur te gebeuren en bij een eventuele verlenging daarvan onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn voor dat deel van de huursom dat nog openstaat. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
6.2 Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
6.3 Indien verhuurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,00, met een minimum van € 100,00.

Artikel 7: Borgsom
De borgsom dient gelijktijdig met het huurbedrag betaalt te worden. Deze borgsom wordt binnen 14 werkdagen na retour ontvangst van de het gehuurde teruggestort, eventueel onder inhouding van:

 • De kosten voor niet retour gekomen verhuurde zaken;
 • De kosten voor dusdanig beschadigde verhuurde zaken waardoor deze niet meer verhuurd kunnen worden;
 • Extra schoonmaakkosten;
 • Kosten i.v.m. overschrijding van de huurperiode (artikel 3) of te laat retour zenden (artikel 4)

Artikel 8: Gebruik van de gehuurde zaken
8.1 Huurder dient op zorgvuldige wijze met de verhuurde zaken om te gaan, ervoor te zorgen dat de verhuurde zaken overeenkomstig de bestemming worden gebruikt en om de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen.
8.2 Huurder dient aan gebruikers van de verhuurde zaken aan te geven dat het gebruik voor eigen risico geschiedt.
8.3 Vermissing, vervreemding, beschadiging, diefstal, verduistering of bezwaring van de goederen dient direct na ontdekking door huurder aan verhuurder te worden gemeld.
8.4 Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, diefstal, verduistering dan wel bezwaring van de goederen dient huurder de nieuwwaarde van de goederen aan verhuurder te vergoeden.
8.5 Huurder is gehouden de verhuurde zaken in oorspronkelijke staat aan verhuurder terug te sturen.
8.6 Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
8.7 Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
8.8 In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

 • verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
 • de verhuurde zaken niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden.
8.9 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel ook op te leggen aan de andere gebruikers van de verhuurde zaken en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
9.1 Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van de verhuurde zaken is opgemaakt, wordt huurder verondersteld de verhuurde zaken in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
9.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de verhuurde zaken.
9.3 Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door de verhuurde zaken is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
9.4 De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de verhuurde zaken tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van de verhuurde zaken, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

Artikel 10: Gebreken aan de verhuurde zaken en aansprakelijkheid verhuurder
10.1 Tussen partijen kan een tekortkoming aan de verhuurde zaken die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
10.2 Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.
10.3 In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
10.4 Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 11: Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de verhuurde zaken te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de verhuurde zaken wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van de verhuurde zaken te doen stellen.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de gebruikers van de verhuurde zaken, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 13: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van elke huurovereenkomst van verhuurder. Eventuele voorwaarden van huurder zijn nadrukkelijk niet van toepassing, ook wanneer er schriftelijk anders overeen wordt gekomen.

Artikel 14: Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Bussum, augustus 2017